Етика і технологія проведення досліджень серед дітей, підлітків та молоді

Питання для обговорення:

 1. Нормативно правові аспекти проведення досліджень серед дітей, підлітків та молоді
 2. Етичні засади проведення досліджень серед різних цільових груп
 3. Особливість шкільних досліджень (опитування учнів)
 4. Особливість досліджень серед уразливих груп дітей та підлітків
 5. Особливості дослідження серед дітей з питань ВІЛ/СНІД
 6. Планування дослідження. Мета та завдання дослідження, географічне охоплення
 7. Цільові групи дослідження та специфіка формування вибіркової сукупності
 8. Методи отримання інформації та інструментарій дослідження
 9. Підготовка дослідників до роботи. Процедура збору даних
 10. Технологія опитування. Інформування респондентів. Заохочення
 11. Контроль за якістю збору даних
 12. Процедура обробки отриманих даних

Література:

Основна:

 • Етичні засади проведення соціальних досліджень серед дітей в Україні//Протокол № 7 від 10 грудня 2008 р. Затверджений на засіданні Правління Соціологічної Асоціації України – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/ethnic_principles.pdf
 • Батыгин Г.С. Лекции по методологи социологических исследований. – М., 1995.
 • Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996
 • Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М: Добросвет, 2001.
 • Стешенко В.М., Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг/Стешенко В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 64 с.

Додаткова

 • Аналіз зацікавлених сторін, картування та оцінка потенціалу надавачів послуг для дітей та молоді груп ризику щодо ВІЛ-інфікування (на прикладі окремих міст): аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К. : ХХХХХХХ, 2013. – 44 с.
 • ВІЛ-інфіковані діти: медичний догляд, психологічна підтримка, соціальний супровід, правовий захист / Авт.: Котова Н. В., Старець О. О., Олена П. П., Леончук Н. В., Панфілова О. М., Бордуніс Т. А., Дубініна І. М., Булах Л. В. – К.: ТОВ “К.І.С.“,  2010 – 176 с. – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Inficovani_diti_for_WEB.pdf
 • Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: Учебное пособие для вузов.. – М.: , 2003
 • Дотримання прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та заходи щодо попередження епідемії// Права людини в Україні – 2005. Доповідь правозахисних організацій – книга у PDF форматі – http://helsinki.org.ua/index.php?id=1151338888
 • Індикатори до системи моніторингу та оцінки стану догляду і підтримки ВІЛ-позитивних дітей та їхніх родин [Текст] : проект ЮНІСЕФ / Укр. ін-т соц. дослідж. ім.О. Яременко. – К. : [б. в.], 2010. – 56 с.  – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Indicators.pdf
 • Оцінка рівня існуючих знань, ставлення та практик щодо лікування, догляду та підтримки дітей з ВІЛ-інфекцією : монографія / [О. М. Балакірєва, Н. М. Нізова, Т. І. Тарасова, О. П. Шестаковський]. – К. : ПЦ «Фоліант», 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 144. – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Analytical_report.pdf
 • Оцінка чисельності дітей та молоді вікової групи 10–19 років, що відносяться до груп ризику / ЮНІСЕФ; Укр. ін.-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К., 2011. — 48 с.  – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Ocinka_chiselnosti_ditey_ukr.pdf
 • Практикум по прикладной социологии. – М., 1987.
 • Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків груп ризику: досвід впровадження цільових моделей в Україні / ЮНІСЕФ, Укр. Ін.-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К.: Версо 04, 2010. 88 с. – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Case_Study_ukr_FINAL_block.pdf
 • Стешенко В.М., Нормативно-правовий огляд щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг:[аналіт. звіт]/Стешенко В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 230 с.
 • Шикун А.И. Социологический практикум: Учебноепособие.. – Мн.: Амалфея, 2000

You may also like