Закон Украины Про социальную работу с семьями, детьми и молодежью

Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

менеджмент у соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю — управління системою соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення;

оцінка потреб — процес збору, узагальнення та аналізу соціальними працівниками інформації щодо стану та життєвих обставин об’єкта соціальних послуг з метою визначення видів та
обсягів послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих обставин;

соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю — діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, а також фахівців з соціальної роботи та волонтерів, яка спрямована на
соціальну підтримку сімей, дітей та молоді, забезпечення їхніх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб;

соціальне інспектування — система заходів, спрямованих на виявлення, здійснення аналізу, нагляду за умовами життєдіяльності сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, моральним, фізичним і психічним станом дітей та молоді, оцінку їх потреб, контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи;

соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді — система соціальних заходів, спрямованих на сприяння, підтримку і надання послуг сім’ям, дітям та молоді з метою подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримку соціального статусу та повноцінної
життєдіяльності;

соціальна профілактика — вид соціальної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, аморальній, протиправній поведінці в сім’ях, серед дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді і запобігання такому впливу та поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

соціальна реабілітація — вид соціальної роботи, спрямованої на відновлення основних соціальних функцій, психологічного, фізичного, морального здоров’я, соціального статусу сімей, дітей та молоді;

соціальний супровід — вид соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу;

супервізія — вид діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямований на забезпечення належної якості соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом
навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю — особа, яка має спеціальну освіту відповідно до вимог центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, і здійснює соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю.

Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю

Законодавство України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, Закону України «Про соціальні послуги» ( 966-15 ) та інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 3. Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:

 • уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • фахівці з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • об’єднання громадян, благодійні, релігійні організації;
 • юридичні та фізичні особи, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді;
 • волонтери у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

До уповноважених органів належать:

 • органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та їх
  спеціалізовані формування;
 • служби у справах дітей.

Стаття 4. Об’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Об’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:

 • сім’ї, діти, молодь;
 • професійні та інші колективи;
 • соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.

Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю ґрунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.

Основними принципами здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:

 • додержання і захист прав людини;
 • адресність та індивідуальний підхід;
 • доступність та відкритість;
 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
 • гуманність;
 • комплексність;
 • максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • забезпечення конфіденційності суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Сферами здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:

 • громадська;
 • економічна;
 • освітня;
 • виховна;
 • культурна;
 • оздоровча.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.

You may also like