Закон Украины «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ»

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

1) ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, що зумовлює захворювання
на ВІЛ-інфекцію;

2) ВІЛ-інфікована особа — особа, в організмі якої виявлено
ВІЛ, але яка перебуває у стані безсимптомного носійства ВІЛ;

3) ВІЛ-статус особи — стан організму особи стосовно
відсутності чи наявності в ньому ВІЛ: негативний ВІЛ-статус особи
характеризується відсутністю в її організмі ВІЛ, позитивний
ВІЛ-статус особи характеризується наявністю в її організмі ВІЛ;

4) групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ — групи
населення, яким з урахуванням особливостей їх поведінки та
поведінки їхнього оточення загрожує підвищений ризик контакту з
джерелом ВІЛ. Визначення та перегляд переліку таких груп
( z0323-13 ) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я
з урахуванням критеріїв ( z0323-13 ) та рекомендацій Всесвітньої
організації охорони здоров’я;

5) люди, які живуть з ВІЛ, — ВІЛ-інфіковані особи та особи,
які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;

6) особа, яка страждає на хворобу, зумовлену ВІЛ, — особа, в
якої за результатами медичного та лабораторного обстеження
виявлено СНІД чи інші встановлені Міжнародною класифікацією хвороб
клінічні прояви хвороби, зумовленої ВІЛ;

7) партнер — статевий партнер ВІЛ-інфікованої особи або її
партнер із вживання наркотичних засобів та психотропних речовин
ін’єкційним способом;

8) постконтактна профілактика — короткостроковий курс
антиретровірусного лікування, метою якого є зниження вірогідності
інфікування ВІЛ особи, яка зазнала підвищеного ризику такого
інфікування;

9) синдром набутого імунодефіциту (СНІД) — стадія розвитку
хвороби, зумовленої ВІЛ (ВІЛ-інфекція), що характеризується
клінічними проявами, спричиненими глибоким ураженням імунної
системи людини під впливом ВІЛ;

10) хвороби, зумовлені ВІЛ (ВІЛ-інфекція), — комплекс
визначених Міжнародною класифікацією хвороб уражень організму
людини, зумовлених пов’язаними з впливом ВІЛ ушкодженнями імунної
системи, який на початковому етапі свого розвитку має характер
стану безсимптомного носійства ВІЛ, а за умови відсутності
відповідного лікування та впливу інших несприятливих для організму
ВІЛ-інфікованої особи обставин набуває клінічних проявів у вигляді
різноманітних інфекційних, паразитарних захворювань, злоякісних
пухлин, інших хвороб чи зумовленого ВІЛ синдрому набутого
імунодефіциту.

Стаття 2. Принципи державної політики у сфері протидії
поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ

1. Державна політика у сфері протидії поширенню хвороб,
зумовлених ВІЛ, реалізується шляхом організації виконання цього
Закону, інших нормативно-правових актів України, а також шляхом
розроблення, фінансового та матеріального забезпечення реалізації
загальнодержавних та інших програм, що передбачають здійснення
заходів з профілактики поширення ВІЛ-інфекції,
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо принципів здорового та
морального способу життя, духовних цінностей і відповідальної
поведінки у сфері сексуальних стосунків, розроблення навчальних,
просвітницьких та виховних програм з цих питань для середніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів, здійснення
спеціальної підготовки медичного персоналу, проведення
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розвиток
міжнародного співробітництва у цій сфері.

You may also like