Анотація

Статеве життя людини – надзвичайно важлива і складна сфера. Значущою її частиною виступає формування здорової сексуальності, що представляє собою суперечливий процес.

Проблеми сексуальної культури активно досліджуються представниками різних наук. Це пов’язано з тим, що зміни в трудовій, побутовій, дозвільній діяльності, спричинені науково-технічним прогресом, призвели до якісних перетворень у відносинах між чоловіками та жінками в інтимній сфері.

На кого розраховано

Програма буде цікавою тим, хто готує і приймає рішення з питань збереження здоров’я, формування здорового способу життя та виховання здорової поведінки української молоді, що навчається (керівникам органів державної влади та управління, впливовим політикам і громадським діячам та іншим), а також вчителям, медпрацівникам, молодіжним лідерам, волонтерам молодіжних громадських організацій, батькам, тим, хто безпосередньо займається профілактикою ризиків, наданням знань і прищепленням молоді життєво необхідних навичок здорової поведінки.

Основні питання за темою:

 • Основні поняття та вікові особливості тематики.
 • Вік сексуального дебюту
 • Соціальні та психологічні фактори юнацької сексуальності
 • Шлюб і співжиття
 • Підліткова сексуальність як елемент сексуальної культури суспільства
 • Юнацька сексуальність і девіантна поведінка
 • Мастурбація та ставлення до неї
 • Гомосексуальність і ставлення до неї
 • Безпечний секс, захворюваність, рання вагітність, аборти
 • Джерела і характер сексуальної освіти молоді
 • Правовий захист інтересів молоді

Література

Основна:

 1. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии – Москва: Педагогика, 1991 – с.256, – http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000055/
 2. Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. Дубна, 2001. – http://www.twirpx.com/file/520578/
 3. Мартыняк Т.П. До 16 и старше. Популярная сексология для подростков. Харьков.: Пегас, 2008. — 112 ст. – http://www.twirpx.com/file/522202/

Додаткова:

 1. Балакірєва О.М., Рингач Н.О., Левін Р.Я., Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр. / О. М. Балакірєва, Н. О. Рингач, Р. Я. Левін та ін. [Текст] / Наук. ред. О. М. Балакірєва. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. — 128 с.
 2. Валиуллина А. Ф. Отношение к браку глазами современной молодежи [Текст] / А. Ф. Валиуллина, А. И. Кислова // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 760-762.
 3. Варбан М., Дмитрук Н., Дебелюк М., Поведінкові сексуальні практики чоловіків, що мають секс з чоловіками, за результатами етнографічного дослідження// Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Український соціум. 2013. № 3(46) – ст.7-18
 4. Гидденс Э. Социология. Часть ІІ. Культура, личность и социальное взаимодействие. Глава 6. Гендер и сексуальность – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/06.php
 5. Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб.: Питер, 2004. — 208 с. – http://socioline.ru/files/5/39/giddens_e._transformaciya_intimnosti_mastera_sociologii_-_2004.pdf
 6. Жильцова Ю. В. Формирование семейных ценностей у студенческой молодежи [Текст] / Ю. В. Жильцова, И. Р. Сорокина // Современная психология: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, июль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 41-43.
 7. Івахненко Т.П.,Соціально-педагогічні проблеми формування культури особистості// Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2010. – Вип. 176. – С. 57-62. – http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_ivachnenko_tp/
 8. Исаев Д.Д. Три возраста сексуальности М.: изд-во “Продолжение жизни”, 2003. — 64 с. http://www.twirpx.com/file/655891/
 9. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание детей Л.: Медицина, 1988. – 162 с – http://www.twirpx.com/file/654626/
 10. Кон И. Вкус запретного плода: Сексология для всех// Семья и школа, Москва 1997. -464 с.
 11. Кон И. Клубничка на березке: сексуальная культура в России//Издательство: “Время”, Москва, 2010 – 608 стр.
 12. Кон И.С. Введение в сексологию. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // Москва. Олимп, .ИНФРА-М 1999 (Серия “Высшее образование”). – 288 с.: ил.http://www.pseudology.org/Kon/VvedebieSexology/00.htm
 13. Кунина А.В., Кунина С. В., Гуменюк О.И., Черненков Ю.В. Оценка валеологических знаний девочек-подростков, учащихся средних школ и учреждений начального профессионального образования // Саратовский научно-меди-цинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 306–308. http://ssmj.ru/system/files/2013-02_306-308.pdf
 14. Стешенко В.М., Нормативно-правовий огляд щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг:[аналіт. звіт]/Стешенко В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 230 с.
 15. Стешенко В.М., Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг/Стешенко В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 64 с.
 16. Рогачева Т.В., Маликова Н.Н., Захаров М.А. Сексуальная культура современной российской молодежи [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2013. – N 1 (18). – URL: http://medpsy.ru
 17. Рукавицина О. А. Сексуальная культура современной молодежи [Текст] / О. А. Рукавицина // Молодой ученый. — 2012. — №4. — С. 367-371. http://www.moluch.ru/archive/39/4503/
 18. Танчер В., Социология интимности: эротика и любовь в постмодерной деконструкции//Социология: теория, методы, маркетинг, 2001, 4 -http://i-soc.com.ua/journal/N4_2001r_5.pdf

You may also like