Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливим потребами в Україні» ґрунтується на партнерстві освітніх, урядових і громадських організацій, які об’єднують свої зусилля заради розбудови інклюзивної моделі освіти в Україні, в основі якої лежить соціальний підхід, гендерна рівність, передача знань та дотримання прав людей з наголосом на освітні питання.

Метою проекту є змінення ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій (НУО) до людей з особливими потребами шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні.

У сфері політики проект спрямовує свої зусилля на внесення змін в існуючі законодавчі та нормативні до! кументи та розробку нових законодавчих і норматив! них документів, використовуючи галузевий та міжга! лузей підхід на національному, обласному та місцево! му рівнях.

В освітній сфері проект розвиває інклюзивну прак! тику на рівні загальноосвітнього навчального закладу, забезпечуючи педагогів, адміністраторів шкіл, батьків знаннями та вміннями, які сприяють досягненню успіху всіма дітьми; сприяє змінам у системі підготовки та пе! репідготовки педагогічних кадрів; формує новий підхід управління закладом освіти в умовах інклюзив! ного навчання.

У секторі громадянського суспільства проект ста! вить за мету розширення руху «Школа одна для всіх!» шляхом розбудови спроможностей батьків дітей з особливими потребами, батьківських і громадських організацій, партнерства з державними установами, тим самим сприяючи розбудові інклюзивного суспіль! ства, в якому цінується кожна особистість незалежно від стану здоров’я, особливих потреб, інвалідності, віку, статі тощо.

Навчальнi модулi:

Тренінгові модулі:

  • Тренінговий модуль «Врядування неурядових організацій» висвітлює особливості, ефективність та розвиток врядування неурядових організацій. У модулі проаналізовано сутність, значення та процес стратегічного планування. Акцент зроблено на аналізі та формуванню мети, місії, стратегії організації через розуміння того, як концентрується і розподіляється влада, як формуються бачення, головні ідеї, принципи та загальна культура організації.
  • Тренінговий модуль «Життєздатність неурядових організацій» висвітлює діяльність організацій в контексті посилення їх життєздатності. У модулі проаналізовано ключові прийоми підвищення життєздатності послуги/організацій, створення плану життєдіяльності власної організації. Акцент зроблено на висвітленні питань життєздатності організацій із застосуванням методики управління ризиками.
  • Тренінговий модуль «Організаційний розвиток» послідовно висвітлює проблемні питання розвитку і функціонування організації. В мо! дулі проаналізовано організацію як базовий елемент соціального життя, організацію зсередини, людину в організаційному просторі, ор! ганізаційні процеси та розвиток. Акцент зроблено на причинах формування, механізмах функціонування та логіці розвитку організацій як колективного суб’єкта ціледосягнення та специфічного соціального об’єкту в процесі розвитку та впровадження ідеї інклюзивної освіти.
  • Тренінговий модуль «Менеджмент неурядових організацій» висвітлює особливості управління та складові менеджменту неурядових організацій. У модулі проаналізовано етапи розробки та впровадження проекту як ключового елементу управління організацією. Акцент зроблено на результатах діяльності організації.
  • Тренінговий модуль «Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту» висвітлює основні практики адвокатства або відстоювання та захисту одного із основних прав усіх дітей — права на рівний доступ до якісної освіти та розвиток у родинному середовищі. У модулі проаналізовано етапи відстоювання інтересів; стратегії, методики і практики лобіювання; шляхи співпраці з громадою; види влади та особливості співпраці із засобами масової інформації. Акцент зроблено на прикладах адвокатських практик із досвіду відстоювання права дітей з особливими потребами\ дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту.

You may also like