Анотація

Даний тренінговий модуль розроблений з метою розширення знань спеціалістів щодо актуальних питань правового регулювання діяльності медичних і соціальних працівників під час надання медико-соціальних послуг підліткам, зокрема з груп ризику.

Наданий матеріал полегшить роботу надавачів медико-соціальних послуг щодо профілактики ВІЛ/СНІДу підліткам, зокрема з груп ризику за рахунок чіткого окреслення правових статусів усіх сторін, визначення механізмів міжсекторальної взаємодії щодо надання медико-соціальних послуг. Крім того, розглядатимуться основні відмінності в наданні медичної допомоги підліткам, залежно від віку, а також специфічні особливості законодавства щодо ризикової поведінки.

На кого розраховано

 • Медичні працівники спеціалізованих установ і центрів, КДМ (клініка, дружня до молоді)
 • Спеціалісти ССД (служби у справах дітей), ЦСССДМ (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)
 • Спеціалісти кримінальної міліції з прав дітей, приймальники-розподільники для дітей при МВС, відділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС, структур кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України
 • Спеціалісти, що працюють у спеціалізованих закладах для дітей, школах та ПТНЗ, ЦДП (центрах денного перебування), притулках, ЦСПР (центрах соціально-психологічної реабілітації)
 • Психологи, соціальні педагоги закладів освіти
 • Співробітники громадських організацій, благодійних фондів, які працюють у сфері профілактики з групами ризику, в тому числі з дітьми
 • Зацікавлені сторони, ті, хто приймає рішення та формування політики з надання послуг ПГР (підлітки групи ризику) у регіонах

Основні питання за темою:

 • Актуалізація тематики, основні поняття та засади
 • Діти та підлітки в Україні з точки зору права
 • Захист, опіка та піклування щодо підлітків
 • Вікові особливості отримання медичної допомоги
 • Процедура інформування та надання медико-соціальних послуг щодо профілактики ВІЛ/СНІДу
 • Наркотичні речовини. Юридична неузгодженість лікування підлітків від наркозалежності
 • Шлюбний вік і статеві стосунки
 • Насильство. Механізми захисту підлітків від насильства
 • Етичні засади надання медичної допомоги та соціальних послуг. Стигматизація та дискримінація окремих соціальних груп
 • Актуальні питання розвитку законодавчої бази щодо медико-соціальних послуг для підлітків в Україні

Література

Основна:

 1. Стешенко В.М., Нормативно-правовий огляд щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг:[аналіт. звіт]/Стешенко В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 230 с.
 2. Стешенко В.М., Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг/
 3. Стешенко В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 64 с.

Додаткова:

 1. Буроменський М. В., Нізова Н. М., Рудий В. М. Репродуктивні права та механізми їх реалізації у ВІЛ-позитивних жінок в Україні. — К.: Вид. Раєвського, 2005. — С. 82.
 2. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр. / О. М. Балакірєва, Н. О. Рингач, Р. Я. Левін та ін. [Текст] / Наук. ред. О. М. Балакірєва. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. — 128 с.
 3. Моніторинг поведінки серед груп ризику (СІН, ЖКС, МСМ) / УІСД ім. О. Яременка, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», проект USAID / Визначення політики з питань здоров’я. — К., 2007.
 4. Оперативна інформація про офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції, СНІДу та смертей, зумовлених СНІДом, за січень 2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dssz.gov.ua/attachments/article/1483/Січень%202013%20рік.pdf.
 5. Оцінка чисельності дітей та молоді вікової групи 10 — 19 років, що відносяться до груп ризику / ЮНІСЕФ; Укр. ін.-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К., 2011. — С. 44. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/Ocinka_chiselnosti_ditey_ukr.pdf.
 6. Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні:аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К.: К.І.С., 2008. — 192 с.
 7. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : книга для участника : учеб.-метод. пособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В., Пархоменко Ж. В.] ; подобщ. ред. Т. В. Журавель. — К. : ПЦ «Фолиант», 2012. — С. 44.
 8. Сучасний стан політики та законодавства з питань надання медико-соціальних послуг для дітей та молоді груп високого ризику щодо ВІЛ-інфікування: аналітичний огляд / М. В. Буроменський, В. М. Стешенко. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2008. — 127 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Legal_review_UA(1).pdf. — С. 101–104.
 9. 10 facts on adolescen thealth [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.who.int/features/factfiles/adolescent_health/en/index.html.
 10. Adolescent job aid: a handy desk reference tool for primary level health workers. — WHO, 2010. — 180 p. (P. 9, 10) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599962_eng.pdf.

Нормативно-правові акти:

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 2. Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки затверджена від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-18
 3. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 4. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page
 5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341–14
 6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19.10.1973 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
 7. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801–12
 8. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
 9. Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протоколу) затверджено наказом МОЗ України від 19.08.2005 р. № 415 і зареєстровано у Мінюсті України 22.11.2005 р. за № 1404/11684 [Електронний ресурс] режим доступу – https://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050819_415.html
 10. Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Закон України від 23.12.2010 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2861-17
 11. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, Закон України від 06.09.2012 р. № 5207-VI109 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
 12. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770–2000-%D0%BF
 13. Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення : Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 р. за № 99/8698) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0099–04
 14. Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1645III [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645–14
 15. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80/page2
 16. Про охорону дитинства, Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-IІІ [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 17. Про попередження насильства в сім’ї : Закон України від 15 листопада 2001 р. № 2789III [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789–14
 18. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ, Закон України від 05.12.2012 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
 19. Про соціальні послуги, Закон України від 18.10.2012 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15
 20. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, Закон України від 09.12.2012, [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
 21. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Закон України від 05 лютого 1993 р. № 2998-XII [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
 22. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700–02
 23. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
 24. Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обігу, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2000 р. № 188 [Електронний ресурс] режим доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 25. Тимчасові стандарти, критерії та індикатори надання медичної допомоги підліткам та молоді в центрах (відділеннях, кабінетах) медичної допомоги підліткам та молоді, затверджені наказом МОЗ від 02 червня 2009 р. № 38286 [Електронний ресурс] режим доступу – http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090602_382_.html
 26. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435–15/page

You may also like