Анотація

Вивчення репродуктивної поведінки та репродуктивних установок (потреб) є істотним і необхідним для розуміння та прогнозування тенденцій народжуваності в регіоні, для розробки конкретних заходів ефективної демографічної та сімейної політики.

Модуль пропонує основи консультування підлітків і молоді з питань репродуктивного здоров’я: особливості підлітків; правила та принципи побудови відносин з підлітками, основи комунікації. Розглянуто питання психосексуального розвитку дітей і підлітків. Значну увагу приділено анатомії, фізіології жіночої та чоловічої статевої системи, питанням планування сім’ї, методам сучасної контрацепції. Розкрито вплив ІПСШ, наркоманії, алкогольної та тютюнової залежності на репродуктивне здоров’я.

Для кого розраховано

Програма буде цікава тим, хто готує і приймає рішення з питань збереження здоров’я, формування здорового способу життя та виховання здорової поведінки української молоді, що навчається (керівникам органів державної влади та управління, впливовим політикам і громадським діячам тощо), а також вчителям, медпрацівникам, молодіжним лідерам, волонтерам молодіжних громадських організацій, батькам, тим, хто безпосередньо займається профілактикою ризиків, наданням знань і прищепленням молоді життєво необхідних навичок здорової поведінки

Основні питання за темою:

 • Поняття «репродуктивне здоров`я»
 • Формування репродуктивного здоров`я у молоді
 • Здоровий спосіб життя як складовий елемент репродуктивного здоров’я молоді
 • Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров`я
 • Шкідливі звички та репродуктивне здоров`я підлітків та молоді
 • Статеві особливості щодо формування репродуктивного здоров`я
 • Вікові особливості щодо формування репродуктивного здоров`я
 • Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я молоді
 • Психологія репродуктивного здоров`я
 • Репродуктивне здоров’я молоді в контексті реалізації державної політики

Література

 1. Акола Н.Е., Консультирование подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья/Акола Н.Е. и др./Пособие. — Минск: Альтиора, 2011. — 258 – http://www.twirpx.com/file/689438/
 2. Бацилєва О.В., Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення// Право та безпека №3 (35) 2010 – http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2010_3_55.pdf
 3. Бацилєва О.В., Становлення репродуктивної поведінки як етап формування особистості// Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 11. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2011. –992 с., ст.11-19 – http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/psp/2011_11.pdf
 4. Буралкина Н.А., Уварова Е.В., Современные представления о репродуктивном здоровье девочек (обзор литературы)// Научно-практический журнал “Репродуктивное здоровье детей и подростков” №2 2010, издательская группа “ГЭОТАР-Медиа”- http://rzdp.geotar.ru/en/journals_repr/15.html?SSr=1201337a7c17ffffffff27c__07df0908110c22-b1a
 5. Грибан В.Г. Валеологія//Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 214 с. – http://www.twirpx.com/file/495141/
 6. Довідник з питань репродуктивного здоров’я. Під заг. ред. проф. Гойди Н. Г. – К., вид – во Раєвського, 2004. – 128 с.
 7. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Мет. Матеріали до тренінгу / Авт. – упоряд. Н. В. Зимівель; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2004. – 205 с.
 8. Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Гендер, здоровье, медицина и интимная жизнь// Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы. Сборник статей / Под ред. Здравомысловой Е., Темкиной А. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011 – С.6-21. – http://www.twirpx.com/file/1438393/
 9. Здравомыслова Е., Темкина А., ред. Здоровье и доверие. Гендерный подход к репродуктивной медицине. Сборник статей. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. — 430 с. — ISBN 978-5-94380-088-7 – http://www.twirpx.com/file/932697/
 10. Консультирование подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоров’я // Руководство для учреждений, оказывающих медицинскую и консультативную помощь подросткам и молодежи. Москва, 2007 – http://www.twirpx.com/file/818084/
 11. Лактионова Г.М. Репродуктивное здоровье девушек-подростков Украины: состояние и проблемы // Управление здравоохранением. – №1. – 2000. – С. 63.
 12. МокрецовС.Є., Репродуктивне здоров’я молоді в контексті реалізації державної політики мотивації репродуктивної поведінки – http://pravoznavec.com.ua/period/article/2916/%D1
 13. Молодь за здоровий спосіб життя : що-річ. доп. Президенту України, Верхов. Раді України, Каб. Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім’ї та молоді ; [редкол.: Н.Ф. Романова (голова) та ін.]. – К. : Основа,2010. – 156 с. – http://dsmsu.gov.ua/media/2015/01/15/11/Dopovid_molod_za_pidsumkamy_2013_all__.pdf
 14. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти /За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. — 248 с. – http://www.unfpa.org.ua/files/articles/1/73/Youth%20and%20Youth%20Policy%20-%20Demo%20Aspects%20(UA).pdf
 15. Песоцька О. П., Готовність до материнства як умова формування усвідомленого батьківства// Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (287), 2014 – http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2014_4_26.pdf
 16. Пирогова В.І., Цьолко О.Р., Репродуктивне здоров’я підлітків: соціально-медичні аспекти – http://health-ua.com/stati/pediatrics/reproduktivne-zdorov-ya-pidlitkiv-sotsialno-medichni-aspekti.html
 17. Смоленко Е.Д., Прищепа И.М. Репродуктивное здоровье женщины. Учебно–методическое пособие. — Витебск: Издательство УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2005. — 60 с. – http://www.twirpx.com/file/1210336/
 18. Фощенко Л, Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я молоді, в тому числі, сучасного студентства//Український науковий журнал “ОСВІТА РЕГІОНУ”, №3 2013 – http://social-science.com.ua/article/1142

You may also like